TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇED

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ HİZMETLERİ MESLEKİ DENETİM VE ASGARİ ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini yürüten serbest çalışan çevre mühendisleri ve çevre mühendisliği hizmeti üreten büroların mesleki değerlendirmeye esas sicillerini tutmak, asgari ücretlerini belirlemek ve mesleki denetime ilişkin uygulamaları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmetlerini veren, mesleki ürünleri üreten, bu hizmetleri yapan serbest çalışan çevre mühendisleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi hizmeti üreten bürolar ile uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 39‘uncu maddesi ve 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 10‘uncu 12‘nci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)      Büro Tescil Belgesi (BTB): Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış, serbest çevre mühendisliği hizmetlerini üretmek için kurulan veya faaliyet konuları arasında serbest çevre mühendisliği hizmetleri bulunan bürolara Oda tarafından verilen ve bu hizmetleri üretmeye, yapmaya ve uygulamaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

b)      ÇED Yönetmeliği: 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘ni

c)       Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

d)      Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreci,

e)      Oda: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nı

f)       Rapor: ÇED sürecinde üretilen ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya ÇED çalışması sonucunda elde edilen Nihai ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası gibi dokümanlar.

g)      SMM: Çevre mühendisliği hizmetlerinden birini veya birkaçını kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten belge sahibi çevre mühendislerini,

h)      Şube ve temsilcilikler: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘na bağlı şube ve temsilcilikleri,

i)        Tescilli Büro: SÇMH yapmak üzere Oda‘ya kayıt ve tescil yaptıran, bünyesinde tam gün çalışan en az bir SMM bulunduran vergiye tabi gerçek kişi ve kuruluşları,

j)        Vize: "Görülmüştür" anlamında konulan kaşe, imza, işaret ve bu işareti koyma işini

ifade eder.

İkinci Bölüm

ÇED Çalışmaları ve Asgari Ücretler

Asgari ücret belirleme çalışmaları devam etmektedir. 

Üçüncü Bölüm

Asgari Ücretler

Asgari ücret belirleme çalışmaları devam etmektedir.  

Dördüncü Bölüm

Mesleki Denetim

Mesleki denetim uygulaması

MADDE 9 - (1) ÇED çalışmasının inceleme ve vize yeri, hizmetin yapıldığı yerin bağlı olduğu şube veya temsilciliktir.

Asgari ücret tarifesine uygunluk

MADDE 10  - (1) ÇED çalışmasının bu tarifede belirlenen asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılıp yağılmadığı ilgili şube veya temsilcilik tarafından incelenir.

İnceleme süresi

MADDE 11 - (1) Şube veya temsilciliklere teslim edilen belgelerin incelenmesi en çok 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırır. Belgelerde eksiklik olması veya asgari ücret tarifesine ve ilgili mevzuata uygun olmayan durumlarda gerekçeleri belirtilmek suretiyle, düzeltilmek üzere ilgilisine verilir. Her yeni inceleme için üç iş günü süre yeniden başlar.

Kaşe ve imza zorunluluğu

MADDE 12 - (1) ÇED çalışması kapsamında tamamlanan raporun nihai kopyasının ilk sayfasında Oda‘nın vize kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunması zorunludur.

Denetimin içeriği

MADDE 13 - (1) Yapılan inceleme ve vize işlemi, raporun veya çalışmanın içeriğin denetlenmesi ve onaylanması anlamını taşımaz.

(2) Oda, bu Yönerge kapsamı dışındaki eksiklik veya yanlışlıklardan sorumlu değildir.

Gecikmede sorumluluk

MADDE 14 - (1) Eksikleri giderilmeyen ve usulüne aykırı yapılan ÇED çalışmaları nedeniyle doğacak gecikme ve zararlardan Oda sorumlu tutulamaz.

Oda‘ya sunma zorunluluğu

MADDE 15 - (1) 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği‘nin 10 uncu maddesine göre SMM‘ler ve tescilli bürolar, nihai edilen ÇED çalışmalarını işveren, ilgili daire veya onay makamınca istensin veya istenmesin Oda denetiminden geçirecek ve vize ettirecektir.

(2) Vize işlemi tamamlanmayan, Oda vize kaşesi ve yetkili kişinin imzasını taşımayan raporlar onay ve uygulama için ilgili idarelere verilmez.

Denetimde aranacak belge ve bilgiler

MADDE 16 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar, mesleki denetimden geçireceği ÇED çalışması için aşağıdaki belgeleri şube veya temsilciliklere sunmakla yükümlüdür.

a)      SMM‘ler için üyenin, Oda sicil numarası, kaşesi, imzası, tescilli bürolar için BTB tescil numarası, vergi dairesi adı, vergi numarası, adresi, işverenin adı ve adresi yer alan işveren ve SMM veya tescilli büro yetkilisi arasında imzalanmış sözleşme.

b)      Bir kopyası şube veya temsilcilikte saklanmak üzere talep edilen sayıda ÇED çalışmasının ürünü nihai rapor, her türlü doküman ve çıktılar.

c)       ÇED hizmet bedeli üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya fatura.

Fatura ibrazı

MADDE 17 - (1) Her türlü ÇED çalışmasında serbest meslek makbuzu veya faturanın şube veya temsilciliklerce görülmüş olması zorunludur.

Mesleki denetim ücreti

MADDE 18 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar mesleki denetim hizmeti karşılığı olarak ÇED çalışmaları için fatura bedeli üzerinden yüzde üç (% 3) oranında mesleki denetim ücreti öderler.

Özel bilgilerin gizliliği

MADDE 19 - (1) SMM‘ler ve tescilli bürolar, işveren tarafından kendisine verilen özel bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Beşinci Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 22.04.2009 tarih, 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu Yönerge 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.  01.01.2014 tarihinden sonra ÇED süreci başlayan çalışmalarda bu Yönerge hükümleri uygulanır.

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 

ÇED Yönetmeliği  Listesinde Yer Alan Projeler İçin ÇED Hizmeti Asgari Ücret Tarifesi

Yapılacak İş

Hesaplama

PTD Hazırlama İşi

6.000   + Proje Bedeli Kat Payı

ÇED Hazırlama İşi

25.000 + Proje Bedeli Kat Payı

ÇED İzleme İşi – 1 Dönem

4.000

ÇED Kapsam Dışı Başvuru Dosyası Hazırlama İşi

3.000

 

 

Proje Bedeli Kat Payı Hesabı

 

 

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 0 TL - 1 Milyon TL arası

5.000

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 1 Milyon TL - 10 Milyon TL arası

10.000

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 10 Milyon TL - 100 Milyon TL arası

15.000

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 100 Milyon TL - 1 Milyar TL arası

20.000

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 1 Milyar TL - 10 Milyar TL arası

30.000

ÇED Raporu & PTD Proje Bedeli 10 Milyar  TL ve üzeri

50.000